dokteronline

Over Dokter On Line Medicijnen

Organisatie


Dokteronline.com biedt een systeem dat functioneert als een platform waar iedereen met de leeftijd van 18 jaar of ouder een aanvraag kan doen tot bemiddeling voor een medicijn of ander product. De website biedt dus een bemiddelingsservice tussen u (de klant), een dokter, een apotheek en een vervoerder. Dokteronline.com bemiddelt voor onafhankelijke artsen en apotheken over de gehele wereld, die hiervoor alle benodigde registraties, diploma's en vergunningen hebben en die zelf zullen beoordelen of ze uw aanvraag willen behandelen of niet. Op verzoek kunt u na het plaatsen van de bestelling vragen welke arts en apotheek uw aanvraag gaan behandelen.

Elke aankoopovereenkomst welke ontstaat door tussenkomst van deze website is een overeenkomst tussen u, een arts, een apotheker en een vervoerder. Om die reden kan Dokteronline.com dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit, de veiligheid, het gebruik, levering en facturering van de aangevraagde medicijnen of andere producten, wel doen we uiteraard onze uiterste best om alleen voor gekwalificeerde artsen en apotheken te bemiddelen.

Kosten

Middels het plaatsen van een bestelling verzoekt u aan Dokteronline.com om dit contact tot stand te brengen en gaat u akkoord met het betalen van bemiddelingskosten ten bedrage van het totaalbedrag van de bestelling minus de kosten van de arts, de apotheker, de medicijnen en de vervoerder.
De bemiddelingskosten zijn aldus reeds in het totaalbedrag zoals vermeld op de website inbegrepen. Er zijn verder geen extra of verborgen kosten. Voor uw gemak int een betaalorganisatie in één keer het totaal verschuldigde bedrag.
In het geval de arts, bijvoorbeeld om medische redenen, besluit geen recept uit te schrijven bent u niets verschuldigd en zullen eventueel reeds in rekening gebrachte kosten aan u worden terug betaald.

Medicatiebewaking

Let op: Een sluitende medicatiebewaking is bij het bestellen van medicijnen via internet niet mogelijk, omdat een dekkend medicatiedossier in uw land op dit moment nog niet beschikbaar is. U dient zelf uw eigen (huis)arts en apotheek op de hoogte te houden van de middelen die u via deze website aanvraagt. Medicatiebewaking van de aan ons bekende informatie wordt uiteraard wel gedaan.

Uw voordelen:

 • Snel
 • Goedkoop
 • Discrete verzending
 • Geen afspraak nodig
 • Vertrouwelijk en veilig
 • Geen eerder recept verreist (behalve bij gecontroleerde middelen)
 • Geen oponthoud in de wachtkamer
 • Bestellen vanuit uw huis of kantoor
 • 20% korting voor vaste klanten op sommige kosten!


Voor vragen, neemt u gerust contact met ons op:

http://www.dokteronline.com/contact

 

Organisation  Dokter On Line


Dokteronline.com offers a system that operates like a platform where everyone who is 18 years or older can request intermediary services for medication or another product. The website offers an intermediary service between you, the customer, a doctor, a chemist and a transport company. Dokteronline.com acts as an intermediary for independent doctors and chemists all over the world who possess the required registrations, qualifications and licences and who will assess whether they will process your request or not. After placing your order you may ask which doctor and chemist will process your request.

Every purchase agreement that is formed by the intervention of this website is an agreement between you, a doctor, a chemist and a transport company, and therefore Dokteronline.com cannot be held liable for the quality, safety, usage, supply and invoicing of the requested medication or other products, although it goes without saying that we do our utmost to ensure that we only act as an intermediary for qualified doctors and chemists.

Costs
By placing an order, you request Dokteronline.com to make this contact and you agree to pay intermediarys fees of the total sum less the costs of the doctor, the chemist and the transport company.
The intermediarys fee is included in the total amount as stated on the website, and there are no additional or hidden costs. For your convenience, the payment organisation collects the total amount due as one sum.

If the doctor decides not to issue a prescription, for medical reasons for example, you do not pay anything and any costs charged will be reimbursed.

Medication control
NB: A loophole-tight medication control is not possible when you order medication on the Internet, because your country currently does not offer a medication file. You must keep your own GP and chemist informed of the products you request via this website. However, we do exercise medication control over the information that is known to us.

Your benefits:
 • Quick
 • Economical
 • Discrete dispatch
 • No appointment needed
 • Confidential and secure
 • No previous prescription required, except for controlled medication
 • No waiting in the waiting room
 • Order from home or work
 • 20% discount for loyal customers on some costs!